GANGWON TECHNOPARK

- Location: 61-10, Shinbuk-ro, Shinbuk-eup, Chuncheon-shi, Gangwon-do
- Phone: 033-248-5600

- Location: Wonju Venture Plant (2) Suite 101, Donghwa-ri 1642-5, Munmak-eup, Wonju-shi, Gangwon-do
- Phone: 033-746-0743

- Location: New Materials Business Unit, Gangwon Technopark, Gwahakdanji-ro 106-40, Gangneung-shi, Gangwon-do
- Phone: 033-640-8000

- Location: Energy Disaster Prevention Center, 27, Eonjang 1-gil (Gyo-dong 515-1), Samcheok-shi, Gangwon-do
- Phone: 033-573-3045, 033-573-3079